Reserveren

            Online-reserveren

Nieuwe lokatie :  Langvenweg in de Boekend ( Venlo )

Openingstijden

Zaterdag en Zondag       10.30 uur tot 17.30 uur.

Woensdag t/m Vrijdag   12.30 uur tot 17.30 uur.

Maandag en Dinsdag gesloten ( uitgezonderd schoolvakanties en voor groepen vanaf 10 personen ).

Spelen buiten de standaard openingstijden of speciale wensen / bedrijfsfeestje vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met jullie op. Er kunnen al reserveringen geplaatst worden.

We kunnen ook ( grote ) groepen compleet ontzorgen en een compleet arrangement inclusief eten ( bbq, lunch, diner ) en drinken met een of meerdere activiteit aanbieden. Dus ook voor uw bedrijfs-, teamuitje of familie dag.

Hieronder het contact formulier.

Alle richtlijnen van het RIVM moeten worden toegepast.

 •  Er wordt in groepjes van 3-4 personen gespeeld.
 • 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. de speluitleg en team/flight indeling.
 • Geen voetbal schoenen met noppen toegestaan.
 • Op de reservering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Het weer is geen reden tot kosteloos annuleren.
 • Geen alcoholische dranken en glazen flessen op de baan toegestaan.
 • Eigen horeca met groot terras waar diverse dranken te verkrijgen zijn.
 • Bij kinderen onder de 16 jaar dient een volwassenen per groep/flight aanwezig te zijn.
 • Afwijkingen van gereserveerde aantallen graag tijdig doorgeven ( zie alg. voorwaarden).
 • Niet met de voetballen op het terras spelen.
 • Team Voetgolf International is ten alle tijden bevoegd in te grijpen bij langzaam spel of het overtreden van de regels en of etiquette.

Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden Voetgolf International zijn de voorwaarden waarop Voetgolf International activiteiten, diensten en/of faciliteiten verleent en overeenkomsten sluit.

Artikel 1 Werkingssfeer en totstandkoming overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens Voetgolf International zijn gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Voetgolf International of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Voetgolf International of door het betalen van het verschuldigde tarief.

1.3 De boeking wordt omgezet in een overeenkomst nadat het online reserveringsformulier volledig ingevuld en betaald is en/of u een reservering laat vast leggen (bevestigt) aan de hand van informatie (mondeling en/of schriftelijk) van Voetgolf International is. Tot deze tijd heeft Voetgolf International het recht de in optie genomen personeel- en baancapaciteit, (dag en aanvangstijd) te vergeven aan derden.

Artikel 2 Betaling

2.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen bij online reservering of contant ( of pin ) voor aanvang van de activiteit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Voor bedrijven/verenigingen bestaat de mogelijkheid de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te betalen.

2.2 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient contant ( of pin ) te worden betaald direct voor aanvang van de activiteit.

2.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan Voetgolf International een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een maand gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

Artikel 3 Wijzigingen van het arrangement

3.1 Van het gereserveerde aantal personen kan, tot uiterlijk 14 dagen voor de arrangementsdatum met maximaal 20% worden afgeweken, zowel naar boven als naar beneden.

3.2 Zonder bericht uwerzijds wordt minimaal het aantal gereserveerde personen in rekening gebracht. Bij grotere afwijking naar beneden, zoals hierboven omschreven, wordt het gereserveerde aantal personen, verminderd met 20% berekend.

3.3. Bij afwijking naar boven wordt het aantal deelnemers berekend dat aan het arrangement deelneemt. Een grotere afwijking dan 20% naar boven is mogelijk als de capaciteit dit toelaat.

Artikel 4 Annulering door opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Voetgolf International. De datum van ontvangst van de brief door Voetgolf International geldt als annuleringsdatum.

4.2 Wordt, in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van het arrangement, de overeenkomst geannuleerd, dan gelden de volgende tarieven: a. Van 14 tot 7 dagen ( en bij groepen groter dan 15 personen 28 tot 7 dagen ) voor aanvang: 45% van de totale arrangement som. : b. Van 6 tot 3 dagen voor aanvang: 60% van de totale arrangement som. : c. Binnen 2 dagen voor aanvang of later: 75% van de totale arrangement som. Dit geldt ook indien de deelnemer(s) zonder te annuleren niet aanwezig is (zijn) bij aanvang van het arrangement.

Artikel 5 Annulering door Voetgolf International

5.1 Voetgolf International behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen: a. Staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoersmiddelen. b. Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen c. Onbespeelbaarheid van de baan ten gevolge van weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst en onweer. Regen is geen reden voor annulering. 5.2 In geval van annulering door Voetgolf International wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

Artikel 6 Verplichtingen van Voetgolf International

Voetgolf International is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Voetgolf International redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Voetgolf International om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

7.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

7.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met de baan om te gaan op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

7.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Voetgolf International het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. Voetgolf International. kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Voetgolf International heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Voetgolf International opereert dusdanig dat de veiligheid van de bezoekers gegarandeerd wordt. Wanneer in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten, is Voetgolf International voor de daarvoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of Voetgolf International tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk Recht.

8.2 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Voetgolf International aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden.

8.3 Voetgolf International kan niet aansprakelijk worden gesteld als deelnemers zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten.

8.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven draagt.

Artikel 9 Klachten en Rechtsgeschillen

9.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, Voetgolf International in de gelegenheid is om het programma te verbeteren. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij Voetgolf International te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.

9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Voetgolf International en de opdrachtgever en deelnemer. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen komt te vervallen 1 jaar na geplande afloop van het arrangement.

Translate »